Výhody absolvovania Tréningu fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina

 

V septembri otvára naše Rodinné centrum Daisy tréning fonematického uvedovania podľa Eľkonina (kurz Slabika).

 

Táto metóda učí deti chápať podstatu čítania slov na základe spoznávania ich hláskovej štruktúry v hovorenej reči, bez poznania písmen. Až potom, keď dieťa v mysli “počuje” jednotlivé hlásky v slove, sa zavádzajú písmená.  Deti postupne pochopia, ako sa z foném tvoria slová a ako sa slová čítajú a píšu.

Metodika je urobená formou hry, ktorej obsahom je učenie o jazyku. Cieľkom hry je, aby dieťa získalo novú predstavu o slove ako forme, ktorá nesie význam. Aby bolo učenie aj názorné, aj zábavné, v metodike (Krajine slov) vystupujú postavy Majster Slabika, Majster Dĺžeň, Hlásulienky, kamaráti Dano a Ďuro a ďalšie. Deti sa vedú k tomu, aby boli pozorné a kritické, aby “nenaleteli” na každé ponúknuté riešenie, i keď ho predkladá dospelý (úlohy, v ktorých na nás pôsobí Bacil Omyl).

Učia sa komunikovať, pozitívne kritizovať aj prijímať kritiku, pracovať vo dvojiciach, preto oceňujeme nielen správnosť riešenia úloh, ale aj spoluprácu. Podporujeme osobný rast detí, neporovnávame ich navzájom. Na hodinách nevyžadujeme ticho. Tak sa predškoláci v našom programe postupne pripravujú na rolu školáka.

“Slabika” – deťom hovoríme, že slabiky vyslovujeme na jedno otvorenie úst.

“Hláska” – hláska v slove je pre dieťa abstraktná vec, veľa detí pozná písmená, ale nepozná hlásky v slovách. Prebudovať prirodzenú slabikovú štruktúru v sluchovom vnímaní dieťaťa aj v jeho reči na “umelú” hláskovú je zložitý proces.

 

Za zvládnutie obsahu metodiky považujeme, ak po ukončení predgrafémovej etapy tréningu (30 hodín):

  • dieťa vie vyslabikovať kratšie aj dlhšie slová (napr. BANÁNY, NOSOROŽEC)
  • dieťa vie, že slová sa skladajú z hlások; vie vymenovať niekoľko hlások alebo prvú hlásku v svojom mene
  • dokáže zaznamenať – „zapísať“ krátke jednoduché slová pomocou žetónov alebo značiek (napr. DOM, LES, PERO, RUKA – hlásková štruktúra CVC, CVCV)
  • dokáže vyhláskovať niekoľko jednoduchých krátkych slov (CVC, CVCV) aj bez pomoci žetónov
  • chápe rozdiel medzi významom a zvukovou formou slova (medzi predmetom a slovom, ktoré tento predmet označuje)
  • dieťaťu je známy pojem slabika, hláska, samohláska, spoluhláska, dvojhláska
  • chápe korešpondenciu jedna hláska = jeden znak, chápe zmysel zápisu slov pomocou žetónov alebo značiek (ako predstupeň písania a čítania)
  • dieťa dokáže určiť počet hlások v jednoduchých krátkych slovách (tri alebo štyri hlásky v CVC, CVCV slovách)

 

CVC – konzonant – vokál – konzonant  (spoluhláska – samohláska – spoluhláska, napr. syr)

CVCV – konzonant – vokál – konzonant – vokál  (spoluhláska – samohláska – spoluhláska – samohláska, napr. voda)

Leave a Comment