Príspevok na starostlivosť o dieťa

Výška príspevku:          280,- €80,- €; 41,10 € (podľa toho, kto sa o dieťa stará – štátne či súkromné zariadenie či FO)

 

  • vypláca ho ÚPSVaR
  • poskytuje sa na každé dieťa do 3. rokov veku dieťaťa resp. 6 rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
  • podmienkami nároku na príspevok je vykonávanie zárobkovej činnosti; denné štúdium na strednej resp. vysokej škole; starostlivosť sa poskytuje na území SR; oprávnená osoba aj dieťa majú trvalý resp. prechodný pobyt na území SR
  • tlačivo žiadosti (link https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.pdf) je potrebné podať písomne na miestne príslušnom úrade práce