Podmienky vzdelávania a storno podmienky – Slabika

Podmienky vzdelávania:

 1. Zákonný zástupca je povinný dodržiavať časy začiatkov a koncov tréningov. Preto vás prosíme o príchod asi 5 minút pred zahájením. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vzdelávaciu aktivitu, záleží na tom, aby dieťa nezameškávalo veľa lekcií. V prípade choroby dieťaťa ho prosím ospravedlňte u svojej lektorky.
 2. Tréning prebieha bez prítomnosti rodičov na hodine (pokiaľ to stav dieťaťa nevyžaduje).
 3. Dieťa na tréning nevoďte v dobe choroby. Ide o jeho zdravie ale aj ostatných detí v skupine.
 4. Podpisom súhlasíte s použitím fotodokumentácie pre študijné a propagačné účely Rodinného centra Daisy, o.z.
 5. Zákonný zástupca sa zaväzuje uhradiť celú čiastku kurzovného v stanovených termínoch (výber v prihláške).

 

Storno podmienky zaradenia do kurzu:

 1. Zaradenie do kurzu je možné iba prihláškou, ktorú nájdete v Rodinnom centre Daisy, o.z.  Informácie na t.č. prípadne e-maily Rodinného centra Daisy, o.z. . Po vyplnení záväznej prihlášky je treba uhradiť zálohu 40,- Eur z celkovej čiastky kurzovného (na základe vystavenej faktúry).
 2. Pokiaľ sa kurz zruší z organizačných dôvodov Rodinného centra Daisy, o.z., kurzovné sa vracia vo výške alikvótnej časti odučenej, resp. neodučenej v pomere celkovej sumy za kurz, do 15-tich pracovných dní na rovnaký účet, z ktorého prebehla platba, resp. v hotovosti.
 3. Pokiaľ zrušíte záväznú prihlášku viac ako 11 dní pred zahájením (11 a viac dní), storno poplatok je 20,- EUR(polovica zálohy sa vracia vo výške, ktorú klient uhradil) do 10 pracovných dní na rovnaký účet, z ktorého prebehla platba, resp. v hotovosti.
 4. Pokiaľ zrušíte záväznú prihlášku 10 dní pred zahájením kurzu (10 a menej dní), storno poplatok je vo výške 40,- EUR (záloha je nevratná).
 5. Pokiaľ zrušíte záväznú prihlášku po zahájení do 5. lekcie (vrátane), storno poplatok činí 50% z celkovej čiastky kurzovného. Zákonný zástupca prihláseného dieťaťa sa zaväzuje, že uhradí čiastku vo výške 50% kurzovného aj v prípade, že zvolil variantu platiť na dvakrát. V prípade, že nastane táto situácia, je doplatok treba uhradiť do 40-tich kalendárnych dní od ukončenia dochádzky na základe novej vystavenej faktúry.
 6. Pokiaľ zrušíte záväznú prihlášku po zahájení tréningu po 6.lekcii (vrátane), storno poplatok činí 100% z celkovej čiastky kurzovného. Zákonný zástupca prihláseného dieťaťa sa zaväzuje, že uhradí čiastku do výšky 100% kurzovného aj v prípade, že zvolil variantu platiť kurz v niekoľkých splátkach. V prípade, že nastane táto situácia, je doplatok treba uhradiť do 60-tich kalendárnych dní od ukončenia dochádzky na základe novej vystavenej faktúry.
 7. V prípade dochádzky súrodencov, z nich na jedného je uplatňovaná súrodenecká zľava, sa storno (vrátenia peňazí lektorkou rodičom) týka prednostne nižšej čiastky (príklad, súrodenci nastúpia na tréning a rodičia zaplatia 1x celú čiastku, 1y s 25% súrodeneckou zľavou. V prípade, že jeden zo súrodencov dochádzku ukončí po zahájení tréningy, lektorka vráti 50% zo zľavnenenj čiastky).
 8. V prípade, že nájdete za dieťa náhradníka, je možné kurzovné previesť na neho. Je tak možné urobiť, rozhodnete sa do 5.lekcie (vrátane). V praxi to znamená, že pokiaľ budete musieť kurz zrušiť pred zahájením, či po jeho zahájení, ale dochádzku nemalo dieťa vyššiu ako 5 lekcií, je možné kurzovné prenechať náhradníkovi, ktoré si sami nájdete a vše písomne dohodnete s vedením Rodinného centra Daisy, o.z.