Ochrana osobných údajov – Slabika

Ochrana osobných údajov – informácie o spracovaní osobných a citlivých údajov

 

Mgr. Gabriela Prachárová, zástupca Rodinného centra Daisy, o.z.

IČO 51455102, ako správca osobných údajov (ďalej len “správca” v súlade s ustanovením čl. 13 a nasledujúcich Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dň a27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len “všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov”), informuje o základných zásadách a princípoch na základe ktorých spracúva osobné údaje.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov, účelov, kategórií subjektov údajov a dobe ich uchovávania:

 1. Osobné a citlivé údaje Rodinné centrum Diasy, o.z. zastúpené Mgr. Gabrielou Prachárovou spracúva iba po nevyhnutnú dobu, ktorá je individuálna pre jednotlivé účely spracovania.
 2. K osobným údajom detí a zákonných zástupcov bude mať prístup iba vedenie Rodinného centra Daisy, o.z. zastúpené Mgr. Gabrielou Prachárovou a lektorka konkrétneho tréningu, ktorá u detí vykonáva priamo pedagogickú činnosť. Rodinné centrum Daisy, o.z. sa zaväzuje, že nebude osobné informácie detí a zákonných zástupcov zdieľať so žiadnou treťou stranou.
 3. Pokiaľ Rodinné centrum Daisy, o.z. spracúva vaše osobné údaje, máte právo:
  1. požadovať od Rodinného centra Daisy, o.z. informáciu o spracovaní vašich osobných údajov,
  2. požadovať umožnenie prístupu k vašim osobným údajom spracovávaným Rodinným centrom Daisy, o.z. (pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nepresné)
  3. požadovať vymazanie vašich osobných údajov spracovávaných Rodinným centrom Daisy, o.z., poprípade požadovať obmedzenie ich spracovávania v súlade s príslušným právnym základom pre spracovanie osobných údajov
  4. požadovať prenositeľnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli Rodinnému centru Daisy, o.z.
  5. svoje práva voči Rodinnému centru Daisy, o.z. uplatňujte cestou poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorým je Mgr. Gabriela Prachárová, sídlo: Veterná 21, 90042  Dunajská Lužná. Kontaktný e-mail je [email protected]