Materské

Výška príspevku:                75% z vymeriavacieho základu (v prípade zamestnanca z hrubej mzdy)  –    max. VZ je 1 908,- €

 

 • vyplácaný Sociálnou poisťovňou
 • vznik jeho nároku je podmienený:
  • byť nemocensky poistená (resp. či trvá ochranná lehota ak poistenie zaniklo – 8 mesiacov od zániku poistenia) a to najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom
  • pri SZČO nesmie byť dlh na poistnom vyšší ako 5 eur za obdobie posledných 5. rokov
  • je potrebné oň požiadať
 • tlačivo „Žiadosť o materské“ vystaví gynekológ na tehotenskej poradni cca v 32. týždni tehotenstva – uvedie v ňom aj dátum očakávaného termínu pôrodu
 • v prípade uplatnenia nároku z viacerých poistení sa podávajú žiadosti samostatne za každé poistenie zvlášť
 • doručiť osobne resp. poštou príslušnej pobočke
 • nárok vzniká spravidla v 34. týždni tehotenstva, najskôr však v 32. týždni tehotenstva
 • v prípade predčasného pôrodu, nárok vzniká dňom pôrodu
 • trvanie nároku nesmie byť kratší ako 14. týždňov, zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku jeho nároku; osamelej matke zaniká uplynutím 37. týždňa; v prípade narodenia dvoch a viac detí súčasne nárok zaniká uplynutím 43. týždňa
 • otec dieťaťa má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28.týždňov od vzniku nároku na materské

 

 • novinka od 1.1.2019 otec bude môcť poberať materské na staršie dieťa a súčasne mama na mladšie dieťa (nie je možné, aby obaja rodičia poberali materské na to isté dieťa súčasne)
 • stále platí, že ani jeden rodič nesmie poberať rodičovský príspevok počas poberania materského príspevku