Dunajská Lužná

 

Termíny zápisu do MŠ:

8. 4. 2019                9.00 – 12.00     12.30 – 17.00 hod.

9. 4. 2019                9.00 – 12.00     12.30 – 15.00 hod.

10. 4. 2019              9.00 – 12.00     12.30 – 15.00 hod.

12. 4. 2019              9.00 – 12.00 hod.

 

Miesto zápisu:

Materská škola, Brezová 738/27

 

Info:

Pri zápise  zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami (link https://msdl.sk/tlaciva/)
  • žiadosť obsahuje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra dieťaťa (treba dať potvrdiť)
  • kópiu rodného listu
  • občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa k nahliadnutiu.

 

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ  a ak počet prihlášok bude vyšší ako umožňuje kapacita MŠ sa bude prihliadať na trvalé bydlisko rodičov dieťaťa v obci Dunajská Lužná.

 

O prijatí/neprijatí dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný písomne do 30. 6. 2019.