Daňový bonus na dieťa

Pôvodná výška:         21,56 €    (za 12 mes. spolu 258,72 €)

Nová výška:               22,17 €    (za 12 mes. spolu 266,- €)

 

  • predstavuje daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, ktorým si môže daňovník zvýšiť mesačne mzdu alebo znížiť daň
  • výška je na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa zvlášť
  • nárok na uplatnenie daňového bonusu je podmienené určitou výškou príjmu
  • môže si ho uplatniť len jeden z rodičov
  • možné si ho uplatniť do dovŕšenia 25.roku veku dieťaťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej resp. vysokej škole)
  • v prípade, že dieťa skončilo strednú školu a nepokračuje štúdiom na VŠ, tak nárok na uplatnenie je do 31.augusta toho istého roka
  • zamestnanec si nárok uplatní u svojho zamestnávateľa mesačne podpisom Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu a predloží príslušné doklady (rodný list, potvrdenie o návšteve školy) alebo ročne u svojho zamestnávateľa, ktorého požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov
  • daňovník podnikateľ podá ročné daňové priznanie k dani z príjmov

Dvojnásobný daňový bonus:

odkedy?     od 1. apríla 2019

výška?     44,34 € (iba na dieťa do 6. rokov veku – poslednýkrát za kalendárny mesiac v ktorom dieťa dovŕši 6. rokov veku)